Lun - Dum: 12.00 - 23.00 Tel:0737519953Adresa:Iancu Capitanu, Nr.36, Sector 2

Prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale KARISHMA, . Prin urmare, KARISHMA urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.
Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul KARISHMA, având următoarele date de contact: dataprotection@karishma.ro.
Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților KARISHMA și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului karishma.ro. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet karishma.ro.

  1. Scopurile prelucrării:

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar pe orice altă cale pusă la dispoziție pe karishma.ro sunt prelucrate de către KARISHMA în următoarele scopuri:

2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina KARISHMA în contextul serviciilor prestate, prin contul karishma.ro sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului karishma.ro sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu KARISHMA;

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe karishma.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a KARISHMA și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.
2.2 pentru desfășurarea relației contractuale dintre KARISHMA și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al KARISHMA, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

2.3 pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile KARISHMA, sau ale partenerilor/ afiliatilor KARISHMA, (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale KARISHMA, sau ale partenerilor/ afiliaților KARISHMA, inclusiv prin transmiterea de către KARISHMA a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în karishma.ro;

2.4 în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul karishma.ro, sunteți de acord ca KARISHMA să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile KARISHMA sau afiliaţilor/ partenerilor KARISHMA;

2.5 în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile KARISHMA;

2.6 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Scopul colectării datelor:

Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice
Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice
Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice
Soluționarea reclamațiilor
Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
Realizarea statisticilor în ceea ce privește analiza de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Cumpărătorului
Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

  1. Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

3.1 obligațiile legale care incumbă în sarcina KARISHMA ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului karishma.ro;

3.2 încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu KARISHMA;

3.3 interesul legitim al KARISHMA de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

3.4 consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

  1. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Perioada de reținere pentru datele confirmate de utilizator nu expiră automat, datele fiind șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmării acceptului de prelucare la 30 zile de la înscriere sau se șterg manual prin cerere scrisă.

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, KARISHMA poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama KARISHMA ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului karishma.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către KARISHMA cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, etc;
în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către KARISHMA;
în cazul unor campanii promoționale organizate de către KARISHMA împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai KARISHMA;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

  1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate pe teritoriul României către societățile afiliate KARISHMA sau către diverși împuterniciți ai KARISHMA, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.

  1. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile KARISHMA sau ale partenerilor/ afiliaților KARISHMA sau pentru ca KARISHMA să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu KARISHMA. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

  1. Măsuri de securitate a datelor

KARISHMA va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care KARISHMA nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Contact și suport privind datele dumneavoastră

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către KARISHMA prin:

Email la contact@karishma.ro
În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că KARISHMA v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.karishma.ro/cookie-uri


CONTACT

+40737 519 953

+4021 252 5157

lun-vin: 12.00 – 23.00
sam: 12.00 – 23.00
dum: 12.00 – 23.00

Strada Iancu Căpitanu 36
Sector 2
BucureștiVEZI MENIU SI COMANDA

#livram mancare indiana la domiciliu cu proprii șoferi, Bucuresti + Ilfov → ⇒


Soluționarea alternativă a litigiilor


Soluționarea online a litigiilor